BCH Chi hội Đại lý thủ tục Hải Quan tổ chức họp kiểm điểm hoạt động của Chi hội từ khi thành lập tháng 4/2023 đến nay và đề ra phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 28/10/2023 BCH Chi hội Đại lý thủ tục Hải Quan  tổ chức họp kiểm điểm hoạt động của Chi hội từ khi thành lập tháng 4/2023 đến nay và đề ra phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2023, thảo luận sắp xếp nhân sự, kiện toàn BCH chi hội trong thời gian tới.

Các tin đã đưa

HỘI VIÊN