BCH Chi hội Đại lý thủ tục Hải Quan tổ chức họp kiểm điểm hoạt động của Chi hội từ khi thành lập tháng 4/2023 đến nay và đề ra phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2023

HỘI VIÊN