Thông báo về tình hình đỗ xe ô tô và phát triển các bãi đỗ xe ô tô trên địa bàn thành ph

HỘI VIÊN